Špaček, Metod (ed.): Medzinárodný súdny dvor: slovenská a česká teória a prax, zborník z V. slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia.

Štúdie a materiály, zv. XXVII

Bratislava 2012

ISBN 978-80-89640-00-3

 

Contact

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia
office@ssmp-ssil.org