Šurková, E. (ed.): Slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium, zborník zo sympózia Smolenice 1. – 3. október 2007

Štúdie a materiály, zv. XXIV, (projekt MZV SR č. 29/2007)
Bratislava 2008
ISBN 978-80-969540-2-5

Contact

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia
office@ssmp-ssil.org