Kolektív autorov: Právne aspekty boja proti medzinárodnému terorizmu, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 4. júla 2006

Štúdie a materiály zv. XXII, (projekt MZV SR č. 26/2006)
Bratislava 2006
ISBN 80-969540-0-8

Contact

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia
office@ssmp-ssil.org