Kolektív autorov: Medzinárodný trestný súd na začiatku 21. storočia, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 27. septembra 2006

Štúdie a materiály, zv. XXIII, (projekt MZV SR č. 27/2006)
Bratislava 2006
ISBN 978-80-969540-1-8

Contact

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia
office@ssmp-ssil.org